Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

7-islam-akaidi-Uluhiyyet-Tevhidinin-Gerekleri

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf

Uluhiyyet tevhidinin gerekleri
Uluhiyyet Tevhidinin gerçekleştirilebilmesi için bütün ibadet türlerinin yalnıca Allah'a yapılması gerekir. İbadetler yalnızca Allah'a yapılmalıdır. Allah ile beraber bir başkasına yapılırsa Allah'a şirk koşulmuş olur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah'la beraber delili olmadığı halde Allah'a eş koşanların hesabını Rabbi görecektir. Allah kafirleri kurtuluşa erdirmez."

(Mü'minun: 117)BAZI İBADET TÜRLERİ1- Gerçek sevgiye layık olan yalnız Allah'tır.

Bu sevginin ihlasla ihya edilmesi gerekir. Allah'tan başka varlıkları Allah kadar sevmek Allah'a şirk koşmaktır.

"İnsanlardan bazıları Allah'tan başka varlıkları O'na eşler koşarlar, onları Allah'ı sevdikleri gibi severler. Mü'minler ise en çok Allah'ı severler."(Bakara: 165)İnsanın, annesini, babasını, çocuklarını, eşini, mallarını, vatanını sevmesi fıtri duygulardır. Bütün bu varlıklara duyulan sevgi Allah sevgisiyle çatıştığında Allah sevgisi tercih edilmedikçe Uluhiyyet Tevhidi gerçekleşmiş olamaz.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Ey Muhammed!) De ki: "Eğer babalarınız, oğul-larınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, elde ettiği-niz mallar, durğunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evleriniz Allah'tan, Rasulünden ve Allah yolunda cihad etmekten sizin için daha fazla sevgili ise, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez." (Tevbe: 24)

İnsanlara Allah için sevgi beslenir ve yine Allah için buğzedilir.

Aişe (r.a)'dan, Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Din Allah için sevmek ve Allah için buğzetmekten ibarettir."

(Ahmed b. Hanbel, Hakim, sahih hadis.)

2 - Dua, tevekkül, umut etme, sığınma, yardım isteme gibi ibadetler yalnızca Allah'a yapılır.

Nasıl ki namaz, oruç ve bunun gibi ibadetler hiçbir mahluka yapılmıyorsa dua ibadeti de Allah'tan başkasına yapılamaz. Kişi kime dua ediyorsa ona ibadet ediyor demektir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Dua ibadetin beyni (başı)dır.(Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace)"(Ey Muhammed!) De ki: "Ben sadece Rabbime yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koşmam."(Cin: 20)

Yalnız Allah'a tevekkül edilir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"... Tevekkül edenler de yalnızca O'na tevekkül etsinler."

(Yusuf: 67)

Allah'tan gerçekten korkan bir mü'min her an için korku ve ümit arasında yaşar, Allah'ın rahmetini umar, azabından korkar.

"İnananlar, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler Allah'ın rahmetini umarlar. Allah bağışlar ve merhamet eder."(Bakara: 218)

"Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Doğrusu artık Rabbimize dönüyor (her zaman O'ndan istiyor)uz."(Kalem: 32)

"O halde (işlerinden) boşaldığın zaman uğraş (ibadetle meşgul ol) yorul. Ve Rabbine rağbet et (O'nun rızasını, O'nun sevgisini kazanmaya çalış, yalnız O'nu arzu et, yalnız O'ndan um.)" (İnşirah: 7-8)

Sıkıntıyı gidermek için kendisine sığınılacak olan da yalnızca Allah'tır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"De ki: "Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım." "Rabbim! Yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."(Mü'minun: 97-98)

Yalnız Allah'tan yardım istenir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Ey Muhammed!) De ki: "Allah'ı bırakıp da göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip olmadığı, her ikisinde de bir ortaklığı bulunmadığı ve hiçbiri Allah'a yardımcı olmadığı halde ilah olduklarını ileri sürdüklerinizi yardıma çağırsanıza." (Sebe: 22)

Herhangi bir mahluka fayda sağlayacak veya ondan bir fenalığı giderecek olan ancak ve ancak Allah'tır. Eğer bir kişi Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmediği bir şeyde ister melek, ister nebi, ister veli olsun, bir mahluki yardımına çağırır veya ona sığınırsa müşrik ve kafir olur.

3 - Yalnız Allah'tan korkulur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah: "İki ilah edinmeyin. O, ancak bir tek ilahtır. Yalnız Ben'den korkun" dedi."(Nahl: 51)

"Sana fayda da zarar da veremeyecek Allah'tan başkasına yalvarma. Öyle yaparsan şüphesiz, zalimlerden olursun. Allah sana bir sıkıntı verirse onu O'ndan başkası gideremez. Sana bir iyilik dilerse O'nun nimetini engelleyecek yoktur. O'nu kullarından dilediğine verir. O, bağışlayandır, merhametlidir."(Yunus: 106-107)

Allah'tan başka herhangi bir put veya tağuttan, Allah istemediği halde kendisine zarar gelebileceğini düşünerek kalbten gizlice korku duymak, farz olan bir ibadeti insanlardan korktuğu için terketmek şirk olan korkunun kapsamına girer. Düşman, yırtıcı hayvan vb. gibi şeylerin Allah'ın izniyle zarar vereceğini düşünerek korkmak şirk değildir. Fıtri bir korkudur.

4 - Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Allah'tan başka kimse hüküm koyma yetkisine sahip değildir. Kullara Allah'ın hükümlerine itaat düşer. İtaate karşılık sevap, itaatsizliğe karşılık da ceza vardır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Allah, kendisinden başkasına değil yalnız O'na ibadet etmenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."(Yusuf: 40)

"Hüküm koymada Allah'a ortaklık yoktur."(Kehf: 26)"İhtilafa düştüğünüz her meselede hüküm verecek olan Allah'tır."

(Şura: 10)

"Diyorlar ki: "Hüküm vazetme işinde bize bir pay var mı?" De ki: "Emir ve hüküm yalnız Allah'a mahsustur." (Ali İmran: 154)

5 - Bütün bedeni ibadetler (namaz, rüku, sücud, oruç, tavaf, kurban gibi) ve sözlü ibadetler (adak, tevbe, istiğfar gibi) sadece Allah (c.c)'a yapılır.

Namaz ibadeti bir bütün olarak ve aynı zamanda kıyam, kıraat, rüku, sücud, dua ve tesbih gibi kendi başına ibadet olan bölümleriyle sadece Allah için yapılır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Sabır ve namazla Allah'a sığınıp yardım isteyin. Rablerine kavuşacak ve ona döneceklerini umanlar ve huşu duyanlardan başkasına namaz elbette ağır gelir." (Bakara: 45-46)"Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin."(Bakara: 43)

"Geceleyin O'na secde et. O'nu geceleri uzun uzun tesbih et."(İnsan: 26)

"Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda durun."(Bakara: 238)

"Rabbinin yüce adını tesbih et."(A'la: 1)

Nafile ibadetler de yalnız Allah'a yapılır. Sadakalar ve zekat da böyledir. Sadece Allah için tasadduk edilir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"O, yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek için değil, yalnız yüce Rabbinin rızasına ermek için yapmıştır." (Leyl: 19-20)

Hacda bir ibadettir ve yalnız Allah için yapılır. Sadece Beytullah haccedilir. Sadece onu ziyaret için ihrama girilir. Sadece o tavaf edilir ve sadece Arafat'ta ve Müzdelife'de vakfe yapılır. Nebi ya da salih kimselerin kabirleri ibadet kastıyla ziyaret edilemez.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Sonra kirlerini giderip temizlesinler. Adaklarını yerine getirsinler. Ka'be'yi tavaf etsinler."(Hacc: 29)

Oruç ibadeti de yalnız Allah için yapılır. Yalnız Allah için oruç tutulur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size de farz kılındı........

(Bakara:183)

Kurban yalnız Allah için kesilir.

Tarık b. Şihab (r.a) Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Bir sinek yüzünden adamın biri cennete girdi, diğeri de cehenneme girdi." Ashabı Kiram:

"Bu nasıl oldu ey Allah'ın Rasulü?" dediler. Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"İkisi beraber bir şehre uğradılar. Bu şehir halkın-ın oradan her geçenin mutlaka kurban takdim etmesi gereken bir putları vardı. Birine:

"Bir kurban takdim et!" dediler. O da:

"Takdim edecek hiçbir şeyim yok ki" dedi. Onlar da:

"Hiç değilse bir sinek takdim et" dediler. O da bir sinek takdim etti, yolu atılar, serbest bıraktılar. Allah (c.c) o kişiyi bu amelinden dolayı cehenneme soktu. Diğerine:

"Sen de takdim et" dediler. O da:

"Allah'tan başka hiçbir şeye sinek dahi takdim etmem" dedi. Boynunu vurdular ve o adam bu yüzden cennete girdi."

(Ahmed b. Hanbel)

Buradaki kişi Allah'tan başkasına bir sinek kurban ettiği için cehenneme girmiştir.

Adak da yalnız Allah içindir.

"Onlar adadıkları şeyleri yerine getirirler. Fenalığı yaygın olan bir günden korkarlar."(İnsan: 7)

Yalnız Allah'a tevbe edilir.

"...Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah'ın hükmüne dönün."(Nur: 31)

Bağışlanma da yalnız Allah'tan dilenir.

"Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır."(Nuh: 10)

Kısacası bütün ibadetler yalnızca Allah'a yapılır. Ne Allah'a yakın bir melek, ne bir nebi, ne de bunlardan başka birşeye ibadet yapılmaz.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar."(Nisa: 116)


0 yorum :

Yorum Gönder