Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

6-islam-akaidi-Kelimei-Şehadetin-Manası

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf

Kelimei
Şehadetin Manası

LA
İLAHE: Tağutu ve kendini ilahlaştıranları tanımayıp
inkar edeceğime, onlarla ilişkimi keseceğime, kalbimi bu pisliklerden temizlemek
için bütün gücümü kullanacağıma dair Allah'a söz veriyorum.
İLLALLAH: İbadetimde ve ibadetimin gerektirdiği şeylerde tam anlamıyla ihlaslı
olacağıma, ilim, akide ve amelde sadece ve sadece tek olan Rabbim Allah'ın
rızasını hedef kabul edeceğime, bütün amellerimi, ihlasımı Rasulullah'ın
öğrettiği şekilde yapacağıma Allah'a söz veriyorum.
Bu mana Kur'anı Kerim'in ayetlerine göre
düzenlenmiş bir manadır. Allah (c.c) bunun açıklanmasını insanların keyiflerine
bırakmamış, kitabında bunu defalarca açıklamıştır.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"İbrahim babasına ve milletine
demişti ki: "Beni yaratan hariç sizin taptığınız şeylerden uzağım. Beni doğru
yola eriştirecek olan şüphesiz O'dur."
İbrahim ardından geleceklere bu sözü,
devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Artık belki doğru yola
dönerler."(Zuhruf:
26-28)

İbrahim (a.s), Allah (c.c)'nun varlığını
kabul etmekle beraber ibadet türlerini Allah (c.c) ile beraber bir mahluka
yapmak suretiyle Allah (c.c)'a eş koşan kavmi tekfir edip onlardan uzaklaşıyor
ve ancak kendisini yaratan, yaratma işinde ortağı bulunmayan Allah'a
yöneliyor.
Kavmini tekfir edip onların Allah'tan
başka taptıkları şeylerden uzaklaşması "La ilahe"nin, yalnızca Allah'a
yönelmesi "İllallah"ın manasıdır.
Alimlerin icmasıyla İbrahim (a.s)'ın
kendisinden sonra geleceklere bıraktığı söz "La ilahe ilallah"
sözüdür.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"İbrahim ve onunla beraber olanlarda
sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Onlar milletlerine şöyle demişlerdi:
"Biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin dininizi inkar
ediyoruz. Bizimle sizin aranızda yalnız Allah'a inanmanıza kadar ebedi düşmanlık
ve öfke baş göstermiştir..."(Mümtahine: 4)

Allah (c.c) yine İbrahim (a.s)'ın bu
tavrını anlatıyor ve bunun mü'minler için örnek bir tavır olduğunu söylüyor.
İbrahim (a.s) ailesinden ve kavminden, onlar şirki terk edinceye kadar ayrı
kalacağını ve aralarında düşmanlık ve kinin baş gösterdiğini
belirtiyor.
İbrahim (a.s) ve beraberindekilerin
müşrik olan kavimlerini tekfir edip onlardan uzaklaşmaları "La ilahe"nin
manası, bu ayrılığın Allah'a iman edince sona ereceğini belirtmeleri
"illallah"ın manasıdır.
"De ki: "Ey kitap ehli! Ancak Allah'a
kulluk etmek, O'na hiçbir şeyi eş koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab
olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gelin. Eğer
yüz çevirirlerse: "Bizim müslüman olduğumuza şahit olun" deyin."(Ali İmran: 64)

Tevhid yalnızca Allah'a iman edip O'na
hiçbir şeyi eş koşmamaktır. Bu ayette de "O'na hiçbir şeyi eş koşmayalım" derken
Allah'tan başka tapılanlar reddediliyor. Yani "La ilahe", "Yalnız
Allah'a kulluk edelim" derken de "İllallah" açıklanmış oluyor.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"Tağutu inkar edip Allah'a inanan
kimse kopmak bilmeyen sağlam kulpa yapışmıştır."(Bakara: 256)
Allah (c.c)'nun bu ayette de açık bir
şekilde ifade ettiği gibi iman etmeden önce tağutun reddedilmesi gerekir. Bu
"La ilahe”nin manasıdır. Ondan sonra Allah'a iman edilmelidir. Bu da
"illallah"ın manasıdır.
Tağut insanı Allah'a ibadetten alıkoyan,
Allah'a giden yolu kapatan, dini Allah'a has kılmayı ve Allah ve Rasulüne tabi
olmayı önleyen her şeydir. Bu cinni ve insi şeytan olabileceği gibi ağaç, beton,
taş, mezar, inek, para, kadın, ateş vs. de olabilir.
Tağutların başı beş tanedir.
Tağutların başı beş tanedir:
1 - Allah'tan başkasına ibadete
çağıran şeytan.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"Ey Adem oğlu! Ben size,
apaçık düşmanınız olan şeytana değil, yalnız bana ibadet edin, dosdoğru yol
budur, diye bildirmedim mi?"
(Yasin:
60-61)
2 - Allah'ın hükmünü değiştiren zalim
idareciler.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"Sana ve senden öncekilere
indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Reddetmekle
emrolunmuşken tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Şey-tan onları derin bir
sapıklığa düşürmek ister." (Nisa: 60)
3 - Allah'ın indirdikleriyle
hükmetmeyenler.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"Allah'ın indirdikleriyle
hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir."
(Maide: 44)
4 - Gaybı bildiğini iddia
eden.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"Görülmeyeni bilen Allah, görülmeyeni
kimseye göstermez. Ancak rasullerinden razı olduğu seçkin kimseler başka...
Çünkü O, onun önüne ve arkasına izleyiciler (koruyucu melekler)
dizer."(Cin:
26-27)
"Gaybın anahtarları O'nun katındadır.
O'ndan başka hiç kimse onu bilemez. Karada ve denizde olanların hepsini O
bilir."
(En'am:
59)

5 - İnsaları kendisine ibadete
çağıran, onları Allah'ın indirdiği kanunlardan başka bir kanunla muhakeme olmaya
zorlayan.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"Onların içinden kim: "Ben Allah'tan
başka bir ilahım" derse, onu cehennemle cezalandırırız. Zulmedenlerin cezasını
böyle veririz."
(Enbiya:
29)

Allah (c.c) Uluhiyyet Tevhidini, yani
yalnızca Allah'a ibadet edip, O'na hiçbir şeyi şirk koşmamayı insanlara
anlatması için rasuller ve kitaplar göndermiştir.
"Andolsun ki biz her ümmete "yalnız
Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının" demesi için bir rasul gönderdik.
Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi. Onlardan kiminin üzerine de
sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonu
görün."
(Nahl:
36)
"Biz senden önce hiçbir rasul
göndermiş olmayalım ki ona: "Benden başka ibadete layık ilah yoktur, bana ibadet
ediniz" diye vahyetmiş olmayalım."(Enbiya: 25)
Bütün rasullerin bir tek gönderiliş
gayesi vardır: İnsanları yalnız Allah'a ibadet etmeye ve tağuttan kaçınmaya
davet etmek...
Allah (c.c) nuh (a.s) hakkında şöyle
buyuruyor:
"Andolsun ki Nuh'u milletine
gönderdik. Onlara: "Ey Kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız
yoktur. Sakınmaz mısınız?" dedi.(Mü'minun: 23)
"Ad milletine de kardeşleri Hud'u
gönderdik. "Ey milletim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur.
Karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" dedi.(A'raf: 65)
"Semud milletine kardeşleri Salih'i
gönderdik: "Ey milletim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur. Sizi
yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Öyleyse O'ndan mağfiret
dileyin. Sonra da O'na tevbe edin. Doğrusu Rabbim size yakın ve duaları kabul
edendir." dedi." (Hud:
61)
Aynı şekilde İbrahim (a.s) de kavmini bu
Tevhide davet etmiştir.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
"Doğrusu ben yüzümü doğruya yönelerek
gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben puta tapanlardan
değilim."(En'am:
79)
Tevhid İslam dininin temeli olduğu için
Kelimei Şehadet de İslam'ın şartlarından ilkidir. Bu nedenle insanlar da ilk
olarak buna davet edilirler. Tevhidi kabul etmeyen kişiye İslam'ın diğer
hükümleri anlatılmaz.
İbni Abbas (r.a)'den şöyle rivayet
edilmiştir:
Rasulullah (s.a.s) Muaz b. Cebel
(r.a)'yu Yemen'e gönderdiği zaman ona şöyle dedi:
"Sen ehli kitaptan bir topluluğa
gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey "La ilahe illallah" olsun. Eğer onlar
bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın bir gün ve gecede beş vakit namaz farz
kıldığını bildir. Bunu kabul ederlerse onlara de ki: "Allah zenginlerin
fakirlere zevk vermesini emretmiştir." Bunu da kabul ederlerse en iyisi de olsa
mallarını haksız yere almaktan sakın ve mazlumun bedduasından kork. Çünkü onunla
Allah arasında engel yoktur."(Buhari-Müslim)
Abdullah b. Ömer (r.a)'den Rasulullah
(s.a.s)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"İslam beş şey üzerine bina
olmuştur. Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed (s.a.s)'in
Allah'ın rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekatı vermek, haccetmek,
ramazan orucunu tutmak." (Buhari- Müslim)

0 yorum :

Yorum Gönder