Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

48-islam-akaidi-Kafirleri-Dost-Edinmek

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf

Kafirleri Dost Edinmenin Anlamı


Yukarıda zikrettiğimiz nassların hepsi kafir ve müşrikleri dost edinen kişinin mürted olduğunu gösteriyor.

Kafirlere dostluğun şehadeti bozan ve şehadete zıt düşen amellerden olduğunu öğrenmiş olduk. "Kafir ve müşriklere dostluğun ne manaya geldiği açık değildir, çünkü bu çok kapsamalıdır" diye iddia etmek yanlıştır. Zira Allah sınırsız ve net olmayan bir şeyi yasaklamaz. Eğer bu mesele gayet açık ve net değilse, o zaman kafirleri dost edinen kişinin mürted olduğunu söylemenin ne manası vardır ve bu kişiyi nasıl tekfir edeceğiz. Eğer bu insanların iddia ettiği gibi olsaydı açık olmayan bir şeyden dolayı kafirleri dost edinen kişiye hüküm verilemez ve onlara hüküm tatbik edilmezdi. Bundan da Allah'ın hükümlerini rast gele verdiği anlamı çıkar. Mü'min bunu iddia edemez.

O zaman "vela" ne demektir?

Vela; yaklaşmak, yakınlaşmak manasındandır. Velayet, adavet (düşmanlık)'ın zıddıdır. Veli düşmanın aksidir. Mü'minler Rahman'ın velisi (dostu)'durlar. Kafirlerin ise şeytanın ve tağutların velisi (dostu)'durlar. Mü'minler Allah'a yakın, O'na ibadet eden yani Allah'a veli olan kişilerdir. Onlara ibadet ederler ve onların velisidirler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

Allah inananların dostudur, onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin ise dostları tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. İşe onlar cehennemliklerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır." (Bakara:257)

"İnananlar Allah yolunda savaşırlar inkar edenler ise tağut yolunda harb ederler. Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır." (Nisa:76)

Bundan dolayı kafirlere dostluk göstermek, onlara yaklaşmak, onları sevmek (fiil, amel,niyet) ile ilgili Kur'an nasslarında bir çok işaretler vardır. Bunlardan bazıları:

1-Onların heva ve heveslerine tabi olmak:

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Kendi dinlerine uymadıkça yahudi ve hristiyanlar senden asla razı olmayacaklardır. De ki: "Allah'ın gösterdiği doğru yoldan başka doğru yoldan başka doğru yol yoktur."

Yemin olsun ki, sana ilim geldikten sonra şayet onların arzularına uyarsan Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır." (Bakara: 120)

2 -Onların emrettikleri, uygun gördükleri şeylere itaat etmek:

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri küfre çevirirlerde hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Hayır, yardımcınız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır." (Ali İmran:149-150)

"Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyma."(Kehf: 28)

"Kesilirken üzerine Allah'ın adı zikredilmeyen hayvanları yemeyin. Bunu (helal sayarak) yapmak Allah'ın yolundan çıkmaktır. Şüphesiz ki şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vesvese verirler. Eğer onların itaat ederseniz muhakkak ki Allah'a ortak koşanlardan olursunuz." (En'am: 121)

3 -Onlar meyletmek ve onların Müslümanlara arzettikleri şeylere razı olup kabul etmek:

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Zalimlere asla meyletmeyin. Aksi takdirde cehennem ateşi size dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım görmezsiniz."(Hud: 113)

4 -Onların idare etmek için dinin yasakladığı konularda onların isteklerine göz yummak, geçiştirmek ve onlarla uzlaşmak:

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Onlar sana indirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakman suretiyle senin) kendilerine yumuşak davranmalarını isterler; böyle yapsan onlar da seni över, yumuşak davranırlar."(Kalem: 9)

5- Onlara karşı sevgi göstermek:

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve Rasulü ne karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah imanı bunların kalplerine yazmış ve katından bir nur ile onları desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan ve içlerin de temelli kalacakları cennetlere koyar. Allah onlardan razı olmuştur onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki saadete erecek olanlar Allah'tan yana olanlardır."(Mücadele: 22)

6- Kafirlere ikramda bulunmak, onlara yakın olmak (bilhassa hakimlere ve harbi olan kafirlere).

7 -Önemli işlerde onlarla müşavere etmek ve onların görüşlerini almak.

8- Onları Müslümanların dışında sırdaş edinmek.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ey inananlar! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer aklediyorsanız size ayetleri açıkladık."(Ali İmran: 118)

9 -Zulümlerinde onlara yardım etmek ve desteklemek.

10 -Adet ve alışkanlıklarında onlara benzemek.

11- Allah onları hain olarak vasfettiği halde onlara emanet vermek, İslam devletin de onları önemli ve ciddi konumlara getirmek ve onlara görev vermek.

12- Bunların düşünce ve ölçülerini iyi görüp insanlara yaymak ve onların alimlerini İslam alimlerinden daha üstün tutmak.


0 yorum :

Yorum Gönder