Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

14-islam-akaidi-Meleklerin-Vazifeleri

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


Meleklerin görevleri


1 - Melekler ihlaslı olarak her an Allah'a ibadet ederler. O'nun emrini eksiksiz olarak yerine getirirler. O'na boyun eğerler, bıkıp usanmadan, gaflete düşmeden gece gündüz Allah'ı tesbih ederler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Müşrikler eğer büyüklük taslarlarsa bu kendi aleyhlerinedir. Rabb'inin katında bulunanlar hiç usanmadan O'nu gece gündüz tesbih ederler."(Fussilet: 38)

2 - Allah'ın emri gereği kainatta gerçekleşen olayları kontrol ederler ve kaydederler. Kainatta zuhur eden güneş, ay, yıldızlar, dağlar, bitkiler, rahmet, insanın nutfeden yaratılması, şekil verilmesi, merhaleden merhaleye geçmesi gibi olaylarda görev alırlar. insanı anne karnında üç karanlıkta korurlar ve orada rızkını, ecelini, ecrini, şaki veya said olduğunu yazarlar. Tüm bu olayları Allah'ın emri gereği olarak ve O'nun istediği şekilde yerine getirirler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"İşleri yöneten meleklere and olsun."(Naziat: 5)

Mikail, hayvanların, bitkilerin ve yerlerin hayatı olan yağmurla görevlidir.

Bazı meleklerde arşın taşınmasını üstlenmişlerdir. İsrafil de bu taşıyıcılardandır.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Melekler onun çevresindedirler. O gün Rabbi'nin arşını onlardan başka sekiz tanesi yüklenir."(Hakka: 17)

3 - Ruhların ve kalplerin hayatı olan vahyi indirmekle görevlidirler. Bu görev Cibril (a.s)'e verilmiştir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"De ki: "Cibril'e düşman olan kimse Allah'a düşmandır. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekini tasdik ederek yol gösterici ve inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir. Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman olan kimse inkar etmiş olur. Allah şüphesiz inkar edenlerin düşmanıdır."(Bakara: 97-98)

Kur'an, Cibril'i çok güzel bir şekilde övmüş ve onu güzel vasıflarla vasfetmiştir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Bu Kur'an arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen, şerefli bir elçinin getirdiği sözdür."(Tekvir: 19-21)

4 - Kullarının hidayeti seçmeleri, şerden korunmaları ve Allah'a ihlasla ibadet etmeleri için insanlara Allah'ın izin verdiği ölçüde yardımcı olurlar.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Şeytanın Adem oğlunun kalbine bir etkisi vardır. Meleklerin de etkisi vardır. Şeytanın etkisi Adem oğlunun şer işlemesi ve hakkı yalanlaması için teşviktir. Meleklerin etkisi ise hayır işlemesi ve hakkı doğrulaması için teşviktir. Kim hayır ve hakkı doğrulamak için kalbinde bir şey bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin. Kim şerr ve hakkı yalanlamak için kalbine bir şey bulursa, bunun şeytandan olduğunu bilsin ve şeytandan Allah'a sığınsın." Sonra Rasulullah (s.a.s):"Şeytan sizi fakirlikle korkutarak cimriliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise kendisinden mağfiret ve bol nimet vadeder. Allah'ın lütfu boldur. O her şeyi bilir." (Bakara: 268) ayetini okudu.(Tirmizi)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Herkesin iki karini (devamlı onunla beraber olan arkadaşı) vardır. Biri cin, diğeri melektir. Sahabeler: "Ya Rasulallah! Senin de mi?" dediler. Rasulullah (s.a.s):

"Evet. Benim de. Fakat Allah bana yardımcı oldu da cin olanı müslüman oldu. Bana yalnız hayrı emre der."(Müslim)

Melekler, kulları Allah'a itaat ve ibadete teşvik ederler, zikir ve Kur'an okumayı sevdirirler. Kulun namazında ve Kur'an okuyuşunda hazır bulunurlar ve onlar için dua edip mağfiret dilerler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Arşı yüklenen ve çevresinde bulunanlar Rabb'lerini överek tesbih ederler. O'na inanırlar. Mü'minler için: "Rabbimiz! İlmin ave nimetin her şeyi içine almıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennemin azabından

koru" diye bağışlanma dilerler." ( Mü'min:7)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Her günün sabahında iki melek iner ve onlardan birisi şöyle der: "Allah'ım! Alla hiçin harcayan kişiye fazlasıyla ver. Diğeri: "Allah'ım! Allah için harcamayan kişinin malını telef et" der."(Buhari, Müslim)Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"... Kul namaza başlayıp bitirinceye kadar melekler ona dua ederler ve şöyle derler: "Allah'ım! Ona rahmet et. Allah'ım! Ona mağfiret dile, onu affet. Namazda olduğu müddetçe ona dua eder, başkasına eziyet verinceye veya dünya kelamı konuşuncaya kadar buna devam ederler."

(Buhari, Müslim)

Melekler zikir meclisinde de hazır bulunurlar.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Öyle melekler vardır ki zikir yapanları aramak için yolları dolaşırlar. Zikir yapan bir topluluğa rastladıklarında birbirlerini çağırarak: "İşte işlediğimizi bulduk,haydi gelin" derler ve onların etrafını çevirirler."(Buhari, Müslim)

Melekler Rasulullah (s.a.s)'e salavat getirirler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Şüphesiz Allah ve melekleri Nebi"yi överler. Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salat ve selam getirin."(Ahzab:56)Allah için ilim tahsil edenleri teşvik eder ve onlara yardım ederler.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Her kim evinden ilmi istemek için yola çıkarsa, melekler onun yaptığından memnun oldukları için onlara yardım etmek amacıyla kanatlarını yayar."(Tirmizi-İbn Mace-Hakim-İbn Hibban) (Tirmizi ve Hakim bu Hadis için sahih dedi.)Müslümanlara Allah yolunda cihad gibi salih amellerde sebat etmeleri için yardım ederler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Rabbin meleklere: "Ben sizinleyim. İnananları destekleyin" diye vahyetti. "Beni inkar edenlerin kalblerine korku salacağım. Artık onların boyunlarını vurun. Parmaklarını doğrulayın" dedi.(Enfal: 12)

Ayrıca bazen Allah'ın kuluna olan ikramını rüyasında gösterirler. Dünyanın kıymetsiz olduğunu, ahireti istemenin gerekli olduğunu söylerler. Unuttuğu zaman hemen hatırlatırlar. Tembelleştiği zaman güç verirler, korktuğunda cesaret verirler. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmeleri için insanlara yardımcı olurlar.

5 - Kulların amellerini yazarlar. Bütün insanlar için biri sağında; yaptığı iyilikleri, öbürü de solunda; yaptığı kötülükleri yazan iki melek vardır. Bunlar Kiramen Katibin melekleridir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Oysa yaptıklarınızı bilen, değerli yazıcılar sizi gözet-mektedirler."

(İnfitar: 10-12)

"Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki yazıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zap-tederler."(Kaf: 17-18)

6 - İnsanların önlerinde ve arkalarında bulunan Hafaza Melekleri onların korunmalarında görev alırlar.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ardında ve önünde insan oğlunu takibedenler vardır. Allah'ın emriyle onu gözetirler..."(Rad: 11)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Herkesin iki karini (devamlı onunla beraber olan arkadaşı) vardır. Biri cin, diğeri melektir. Sahabeler: "Ya Rasulallah! Senin de mi?" dediler. Rasulullah (s.a.s):

"Evet. Benim de. Fakat Allah bana yardımcı oldu da cin olanı müslüman oldu. Bana yalnız hayrı emreder."(Müslim)

7 - Allah'ın kulları için tayin ettiği süre bitince ruhları kabzedip Allah'a arzederler. Bu görevi üstlenen meleğin ismi Kur'an ve sahih sünnette "ölüm meleği" olarak bildirilmiştir. (Azrail ismi ise hiçbir sahih rivayette geçmemektedir.)

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"(Ey Muhammed!) De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."(Secde: 11)

8 - Allahu'ın emriyle zamanı geldiğinde İsrafil (A.s) Sur'u iki defa üfleyecektir. Birinci üfleyişle Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde canlı kalan her şey ölecektir. ikincide de aralarında hak ile hüküm verilmesi için ölüler tekrar dilirtilecektir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Sur'a üflenince Allah'ın dilediği bir yana, göklerde ve yerde olanların hepsi düşüp ölür. Sonra sur'a bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar."(Zümer: 68)9 - Allah'ın rızasını kazanan mü'minleri cennette ağırlar, kafirlere de cehennemde azab ederler. Berzah (kıyamete kadar olan zaman ve bu süre içinde olan olaylar) ve diriltildikten sonra hak ettikleri mutluluk veya işkenceyi gerçekleştirmek için gerekli aletleri yaparlar.

Münker ve Nekir adıl iki melek ölen kişiyi kabrinde sorguya çekerler.Malik de cehennemin bekçiliği görevini üstlenmiştir.

Semure b. Cündüp'den rivayet edilen hadiste cehennem ateşini yakan Malik adlı bir bekçinin varlığından bahsedilmiştir.(Buhari,Müslim)

"Cehennemde şöyle seslenirler: "Ey cehennemin nöbetçisi! Rabbin hiç değilse canımızı alsın." Nöbetçi: "Siz böyle kalacaksınız der."(Zuhruf: 77)

Zebaniler de cehennemin görevlilerindendir.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine: "Rabbinize yalvarın da hiç değilse bu gün azabımızı hafifletsin" derler.(Mü'min: 49)"O zaman meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız."(Alak:17-18)

"Orada ondokuz bekçi vardır."(Müddessir: 30)

Cennetet görevli olan melekler cennet ehlinne gereken ilgi ve misafirliği gösterir, onlara elbiseler giydirir, yiyilen içilen şeyleri takdim ederler.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:"Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete götürülürler. Oraya varıp da kapılar açıldığında, bekçileri onlara: "Selam size, hoş geldiniz! temelli olarak buraya girin" derler."(Zümer: 73)


0 yorum :

Yorum Gönder