Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

>>Hemmam İbni Münebbih-in Sahifesi-Talat Koçyiğit


"Hadislerin toplanmas ı ve yazı ile tesbiti" konusunu Doktora
çerçevesi içinde bir tez olarak haz ırlad ığımız zaman "Önsöz" ümüzde konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştık:

"Hadislerin toplanmas ı ve yazı ile tesbiti meselelerini tetkike girişirken, her şeyden önce, zamanımıza kadar bu mevzuda ne gibi incelemelerde bulunuldu ğunu ve hangi neticelere ula şıldığını gözönünde bulundurmamız gerekiyordu. Fakat bu husustaki araştırmamız,
bize, arzu etti ğimiz ş ekilde bir malamat sa ğlamadı . Gerek ş arklı ve gerekse garplı müste ş rıklardan hemen hiç birinin bu mevzua girmemiş , ancak seleften kalma baz ı malumatı ve bu malumata bağlı bir takım görü şleri tekrarlam ış olduklarını gördük.

Dökümanı İndirin>>

Online Okuyun>>

0 yorum :

Yorum Gönder