Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

9-islam-ilmihali-Hayız-Nifas-istihaze

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


HAYIZ: AYBAŞI HALİ

HAYIZLA İLGİLİ HÜKÜMLER
NİFAS: LOHUSALIK
HAYIZ VE NİFAS HALİNDE YAPILMAYAN ŞEYLER

Hayız: Kadının buluğa ermesine vesile olan kana hayız kanı denir.

Hayı zın Müddeti: Hayızın en az müddeti üç gün üç gece, en çok müddeti ise on gecedir. Üç günden az, on günden fazla gelen kan istihaze kanıdır. Hamile kadından gelen kan da istihazedir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle demiştir:

"Bakire kız olsun, evlenmiş olsun, kadının aybaşı hali en az üç, en çok on gün sürer."

(Dare Kutni)’Zayıf hadis


HAYIZLA İLGİLİ HÜKÜMLER
1 - İstihaze kanı oruç tutmaya, namaz kılmaya ve cinsi münasebette bulunmaya mâni değildir.

İkrime (r.a) demiştir ki:

"Ümmü Habibeden hayız müddeti dışında kan gelirdi de (bu süre içinde) kocası (Abdurrahman b. Avf) kendisi ile cinsi münasebette bulunurdu."

(Ebu Davud)’Sahih senedle.

Aişe (r.a) şöyle demiştir: .

"Zevcelerinden biri Peygamber (s.a.s) ile birlikte itikafa girdi ve sarı kırmızı renkte kan görmekte idi. Mescidin kirlenmemesi için çoğu zaman altına leğen koyardık. Namazını da kılardı."

(Buhari, Ebu Davud, Nesei)

2- Kadının, adet müddeti içinde sırf beyaz bir sıvı gelinceye kadar görmüş olduğu muhtelif renklerdeki kanlar hayız kanıdır. Hayız müddeti içinde kanın kesilmesi suretiyle araya giren temizlik devresi hayızdan sayılır.

Kadınlar Aişe (r.a)ya taharet için kullanılan bir kab içinde sarı renkli bir pamuk parçası gönderdiler. (Bununla, hayız kanı bu renkte çıkmaya başlayınca, hayız müddeti bitmiş midir? demek istiyorlardı.)

Bunun üzerine Hz. Aişe: "Hayız müddetinin sonunda çıkan beyaz renkli suyu görünceye kadar acele etmeyiniz" dedi. Bununla, tam temizlenme zamanının bu suretle öğrenilebileceğini ifade etmek istiyordu.

(Buhari, Malik)

3- İstihaze halinde olan kimse (yani hayız müddeti dışında kendisinden adet kanı gelen kimse) her namaz vakti için ayrı abdestalır. .

Aişe (r.a)dan rivayet edildi ki:

Ebu Hubeyşin kızı Fatıma, Peygamber (s.a.s)e şöyle sordu: "Benden hayız zamanında kan (uzun zaman) kesilmiyor da temizlenemiyorum. Namazımı kılmayayım mı?" Bunun üzerine Peygamber (s.a.s) kadına:

"Hayır. Bu, damardan gelen bir kandır. Hayız kanı değildir. Namazı normal hayız günleri içinde kılma. Ondan sonra yıkan ve kıl" buyurdu.Bir başka rivayette:

"Hayız günleri başlayınca namazı terket! Bitince de hayızdan temizlenme niyetiyle yıkan ve kılmaya başla!" denilmektedir.

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)Tirmizinin rivayetinde:

"Hayız günleri gelinceye kadar, her namaz için yrıca abdest al!"

Ebu Davud'un rivayetinde:"

"Devamlı kan gelme hali başlamadan önceki aylar da hayız günlerinin sayısı ne kadar idiyse, o kadar namazı terketsin. Bu günler geçtikten sonra yıkansın ve kanın akmasını önleyen bir bezle avret yerini tıkasın. Sonra da namaz kılmaya devam etsin" şeklinde ifadeler vardır.


NİFAS: LOHUSALIK
Nifas: Doğumdan sonra gelen kandır.

Nifasın Müddeti: En az müddetinin bir sınırı yok-ur. En son müddeti kırk gündür. Kan, kırk günü geçince ve kadında belli bir müddeti varsa o adetini aşan kan istihaze kanı olur. İkiz çocuk doğduğunda lohusalığın müddeti ilk çocukla başlar. Yaradılışının şekli belirmiş düşük çocuk ta tam .çocuk hükmündedir.

Ümmü Seleme (r.a)nıh şöyle dediği rivayet edildi:

"Peygamberin yakınlarından bir kadın (Peygambe'rin kızları, yahud akrabalarından olan kadınlar kasdediliyor) lohusalığı kırk gece devam eder ve Peygamber(s.a.s) bu süre içindeki namazlarının kazasını emretmezdi."

(Ebu Davud)’Hakim bu hadis için sahih dedi.


HAYIZ VE NİFAS HALİNDE YAPILMAYAN ŞEYLER
1 - Hayızlı ve nifaslı kadınla cinsi münasebette bulunmak haramdır. Bunu helâl gören dinden çıkmıştır. Böyle durumda kocası, karısının belden yukarısından faydalanabilir. 10 günden az bir müddette kan kesilince yıkanmadıkça cinsi birleşme helâl olmaz. 10 günü tamamlayarak kesilirse yıkanmadan önce birleşme caiz olur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Sana hayızdan sorarlar. De ki: O bir eziyettir. Şu halde hayız müddetince kadınlarınızdan uzaklasın ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman da Allah'ın emrettiği şekilde onlarla cinsi müna sebette bulunun."

(Bakara:222)

Aişe (r.a) şöyle demiştir:

"Ben ve peygamber (s.a.s) her ikimiz de cünüb iken bir kabdan yıkanırdık. Hayızlı iken bana peştemal ile örtünmemi emreder, beni kucaklar, bana sarılırdı. îtikafta bulunduğu sırada da başını uzatır, ben de hayızlı olduğum halde başını yıkardım."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

Meymune (r.a) demiştir ki:

"Peygamber (s.a.s) kadınları hayz halinde iken belden aşağı kısmı örtülü oldukları halde onlara yanaşırdı."

(Buhari, Müslimi, Ebu Davud)

Meymune (r.a) şöyle demiştir:

"Ben hayızlı iken üstümüzde aramızı ayıran bir elbise bulunduğu halde peygamber (s.a.s) benimle yatar (uyurdu)."

(Buhari, Müslim, Nesei)

Aişe (r.a) şöyle dedi:

"Ben hayızlı iken fazla kan geldiği halde Peygamber (s.a.s) ile bir elbise (doğrudan doğruya vücuda giyilen gömlek gibi birşey) ile gecelerdik. Hayız kanından elbisesine isabet ettiği zaman, yalnız o mahalli yıkar, onunla namaz kılardı."

(Ebu Davud, Nesei)Bu hadis Hasendir.

2- Hayz zamanında cinsi münasebette bulunmanın keffareti ise bir veya yarım dinar sadaka vermektir. (Dinar; altın paradır. 10 dirhem (yâni;28,05 grama eşittir.)

İbni Abbas (r.a)den:

Peygamber (s.a.s), zevcesiyle hayız halindeyken münasebette bulunan kişi hakkında şöyle buyurdular:

"Bir dinar yahut yarım dinar sadaka verir. (Vermesi lâzımdır.)

(Ebu Davut, Tirmizi, Nesei, Ahmed)

Ebu Davud ve Hakim bu hadis için Sahih dediler.

Ebu Davut'un rivayetinde:

"Kanın ilk akmaya başladığı zamana tesadüf eder se bir dinar, kanın kesilmeye başladığı zamanda ise yarım dinardır" denilmektedir.

MESELE: Kendisinden istihaze kanı gelen kadın ile, bevlini kendinde tutamayan, burnundan sürekli kan akan ve , yara veyahut çıbanı sürekli olarak akıntılı olan kimseler, her yeni bir namaz vakti girince abdestlerini yenilemek zorundadırlar ve bu abdest ile istedikleri kadar farz ve nafile namazları kılabilirler. Namaz vakti çıkınca bunların abdesti bozulur ve başka bir namaz için yeniden abdest almaları gerekir. Buna göre eğer bunlar, gün doğarken abdest alırlarsa bu abdest ile öğle namazının vakti çıkıncaya kadar vakit namazını kılabilirler.

Aişe (r.a)dan şöyle rivayet edilmiştir: Ebu Hubeyşin kızı Fatıma, Rasulullah (s.a.s)e geldi ve dedi ki:

"Yâ Rasulallah! Ben hayız gören ve akabinde (kandan) temizlenmeyen bir kadınım. Namazı terkedeyim mi?" Rasulullah (s.a.s) buyurdu ki:

"Hayır, o, bir damar kanıdır, hayız kanı değildir. Hayız (müddeti) gelince namazı bırak, çıkınca vücudundan kanı yıka ve namazını kıl."

Ebu Muaviye kendi rivayetinde şöyle demektedir: "Buyurdu ki: Her vakit namazı için abdest al. Tâ, o vakit (hayız vakti) gelinceye kadar."

(Tirmizi)’Bu hadis Hasendir

3- Namaz kılması ve oruç tutması caiz değildir. Bu müddet içinde kılmadığı namazlardan sorumlu olmaz. Fakat tutamadığı oruçları kaza eder.

Aişe (r.a) demiştir ki:

"Bize hayız gelirdi de namazın kazasıyla emrolunmazdık."

("Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi, Nesei)

4- Hayız ve nifas halindeki kadınlar mescide giremezler.

Aişe (r.a)dan Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Şu evlerin kapılarını mescidden başka tarafa çeviriniz. Çünkü ben, hayızlı kadın ve cünüb kişilerin mescide girmelerini ve oradan geçmelerini helâl görmüyorum."

(Ebu Davut)İbni Huzeyme bu hadis için sahih dedi.

5- Hayız ve nifas halindeki kimselerin Kuran oku ması caiz değildir.

İbni Ömer (r.a)dan:

"Hayızlı kadın ile cünüp olan kimse Kuran dan hiçbişey okumaz (okumamalıdır.)"

(Tirmizi, İbni Mace)

Buhari ve Ahmed bu hadis için Zayıf dediler. Ebu Hatim bu hadis için mevkuf dedi.

6- Hayızlı ve nifas halindeki kadın boşanamaz. "İbni Ömer, hanımını hayızlı iken boşadığında Rasulullah (s.a.s) onu hayız müddeti bitinceye kadar yanında alıkoymasını emretti. (Yani bu boşanmayı geçerli saymadı.)"

(Buhari)

7- Hayızlı ve nifas halindeki kadınlar Kabeyi tavaf edemezler. Bu halde olanlar ihrama girebilir, Arafatta durabilir ve diğer hac amellerini yapabilirler.(Tavaf hariç.)

Rasulullah (s.a.s) Hz. Aişeye şöyle dedi:

"Hac ibadetlerinden dilediğini yap. Fakat temiz leninceye kadar Kabeyi tavaf etme!"

(Buhari, Müslim)

0 yorum :

Yorum Gönder