Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

14-islam-ilmihali-Namaz-Kimlere-Farzdır?

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


NAMAZIN VÜCUB ŞARTLARI

NAMAZIN SIHHAT ŞARTLARI

1- Müslüman olmak. Kâfire namaz farz değildir. Rasulullah (s.a.s) Muaz (r.a)’ye şöyle buyurdu:"Kitap ehline gidiyorsun. İlk olarak onları "La ilahe illallah Mûhammeden Rasulullah"a çağır. Kabul ederlerse onlara Allahu Teâlânın bir gece ve gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını bildir."

(Buhari)

Bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki bir insan ancak islâma girdikten sonra namaz kendisine farz olur.

2- Akıl baliğ olmak.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Üç kişiden sorumluluk kaldırıldı: Uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğ çağına erinceye kadar çocuktan,iyileşinceye kadar deliden."

(Ebu Davud, Nesei, İbni Mace, Hakim) Hakim bu hadis iç?n sahih dedi.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Yedi yaşına gelmiş olan çocuğa namaz kılmasını emrediniz. On yaşına vardığı zaman kılmazsa dayak atınız. Ve kendilerini ayrı ayrı yatırınız."

(Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

3- Namazın vaktinin girmesi.

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Şüphesizki namaz müminler üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır."

(Nisa: 103)

4 - Hayız ve nifas (lohusalık) halinde namaz farz değildir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Aybaşı halin. geldiği zaman namazı terket."

(Buhari, Müslim)


NAMAZIN SIHHAT ŞARTLARI
1 - Büyük hades (yani cünüblük) ve küçük hades (yani abdesti bozan şeylerken ve necasetten (görülen pislikten) temizlenmek.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Temiz olmadan (abdestsiz, gusülsüz veya teyemmümsüz) kılınan namazı Allah kabul etmediği gibi, çalınmış, zorla alınmış olan malın da sadakasını kabuletmez."

(Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

2- Elbiseyi ve namaz kılınacak yeri temizlemek.

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Evim olan Kabeyi; tavaf edenler, civarında oturanlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için temizle."

(Hacc: 26)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Namazın anahtarı temizliktir."

(Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, Hakim) Tirmizi bu hadis için Sahih dedi.

3- Avret yerlerini örtmek.

Erkeklerin avret yeri; göbeğin altından diz kapakların altına kadardır. Kadının ise elleri ve yüzü hariç bütün vücudu avrettir. Kadın namaz kılarken baldırının dört veyahut üçte biri açılırsa namaz sahih olur. Daha fazla açılırsa namaz caiz olmaz.

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Ey Ademoğulları! Her mescidde zinetinizi alın (giyinin)." (Araf: 3)

Ayeti kerimede geçen "zinet"ten maksad avret yerlerini örten elbise demektir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: "Uyluk avrettir."

(Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Uyluğunu açma ve ölünün de, dirinin de uyluğu na bakma."

(Ebu Davud, Hakim, Bezzar)

Rasulullah (s.a.s): "Erkeğin avret yeri göbeğiyle diz kapaklarının arasıdır" buyurdu.

(Ahmed, Beyhaki, Dare Kutni)İbni Hibban bu hadis için sahih dedi.

Aişe (r.a)"vdan Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edildi:

"Aılah, hayız görmeye başlayan kadının (yâni; buluğ çağına gelen kadının) namazını, ancak üzerinde başını ve göğsünü örten Örtüsü ile kabul eder."

(Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi, Ahmed) Tirmizi bu hadis için Hasen dedi, Hakim ve İbni Huzeyme bu hadis için Sahih dediler,

Ümmü Seleme (r.a)ye: "Kadın hangi elbise ile namaz kılmalıdır?" diye sordular. O, şöyle cevap verdi:

"Baş örtüsü ve bütün vücudu ile ayaklarının de üstünü örten bir elbise ile kılar" dedi ve ilave etti:

Rasulullah (s.a.s)e: "Kadın yalnız baş örtüsü ve gömleği ile izâr denilen örtüsü olmadan namaz kılabilirmi?" diye sordum. "Dır" denilen gömlek ayaklarının üstü ile birlikte bütün vücudunu örterse kılabilir" buyurdular.

(Ebu Davud!Hakim rivayet etti ve sahih dedi.

İbni Ömer (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Her kim böbürlenerek eteğini yerde süründürürse Allah, kıyamet gününde ona bakmaz." Bunun üzerine Ummü Seleme: "Kadınlar eteklerini nasıl yapsınlar?" dedi.

Rasulullah (s.a.s): "Bir karış aşağı indirirler" buyurdu. Ümmü Seleme: "Bu durumda onların ayakları açılır" dedi. Rasulullah (s.a.s): "Bir arşın indirirler, daha fazla indirmezler" buyurdu.

(Nesei, Tirmizi] Tirmizi bu hadis için Hasen-Sahih dedi,

4 - Kıbleye (Kabeye) yönelmek.

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Ey Muhammedi Yüzünü göğe çevirip durduğunu örüyoruz. Seni sevdiğin kıbleye mutlaka çevireceğiz, emen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafa çevirin."

(Bakara: 144)

Berâ (r.a) şöyle demiştir:

"Rasulullah (s.a.s) ile birlikte onaltı, yahud onyedi ay Beytül Makdise doğru namaz kıldık. Sonra Kabe"ye doğru döndürüldük."

(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei!

İbni Ömer (r.a) şöyle demiştir:

"İnsanlar Kübada sabah namazında iken biri geliverdi ve: "Muhakkak Rasulullah (s.a.s)e bu gece âyet geldi ve Kabeye dönmekle emrolundu. Siz de Kâbeye dönünüz" dedi. Şama doğru dönmüş olarak namaz kıldımakta olan bu cemaat te Kabeye döndüler."

(Müslim, Tirmizi, Nesei)

Kabenin yanında namaz kılan kimseler yüzünü

Beytullaha çevirirler. Ondan uzak olanlar yüzlerini Beytullah istikametine çevirirler. Birşeyden korkanlar (düşman, yırtıcı hayvan, denize düşüp boğulmak vs.) güçlerinin yettiği herhangi bir tarafa dönerler.

Kıblenin yönünü kesin olarak bilmeyen bir kişi soracak kimse de bulamazsa içtihat eder, araştırır ve namazını ona göre kılar. Sonradan yanıldığını anlasa bile namazını yenilemez. Fakat namaz içinde iken yanıldığını anlarsa kıbleye döner ve namazını bozmadan tamamlar ve eğer içtihat edip, araştırmadan kılar da yanılırsa namazını kaza eder.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Doğu ile batı arasında olan tarafın hepsi kıbledir."

(Tirmizi)’Tirmizi bu hadis için Hasen-Sahih dedi.

Amir b. Rabia (r.a) şöyle demiştir:

"Karanlık bir gecede Rasulullah (s.a.s) ile bir yolculukta bulunuyorduk. Kıblenin ne tarafta olacağını bilemedik. Bunun üzerine herkes kendi kanaatine göre kıldı. Ertesi sabah olup hadiseyi Rasulullah (s.a.s)’e anlatınca: "Her ne tarafa dönerseniz Allahın rızası oradadır."(Bakara: 115) mealindeki âyet nazil oldu."

(Tirmizi, Ebu Davud)’Zayıf hadis.


0 yorum :

Yorum Gönder