Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

>>Hadis Istılahları Hakkında NUHBETU'L-FİKER ŞERHİ (Nuzhetu'n-Nazar fi Tavzihi Nutıbetil-Fiker)pdf


Tercemesini takdim etti ğimiz bu kitap, Seyhulislâm İbn Hacer'in mu ş-
talahu'l-hadise dair hadisçiler arasmda şöhret kazanmış mühim eserlerinden biridir. Ileride ayrıca zikredilece ği vechile, bu ilimle me şgul olanların dâima
müracaat ettikleri kaynak bir kitap olmas ı dolayısıyle, tanınmış bir çok müellif tarafından şerhleri yapılmış , hâşiyeleri yaz ılmış ve naz ım hâline getirilerek
okunup ezberlenmesi, öğrenilip okutulması kolaylaştırılmıştır.

0 yorum :

Yorum Gönder