Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

>>Emevi Devrinde Arap Hakimiyeti, Şia ve Mesih Akideleri Üzerine Araştırmalar

Kitap Hakkında:Geçen asr ın Hollandalı şarkıyatçılarından olan G.van VLOTEN,
islam kültürü ile ilgili, telif ,terceme, tenkidli bas ım nev'inden çe şitli ilmi yayınlarda bulunmuş büyük bir alimdir*. Türkçeye şimdiye kadar herhangi bir incelemesinin çevrildi ğini bilmiyoruz. Bu bakımdan, genç deni-
lebilecek ya şta vefat etmi ş olmasına rağmen, be ş on seneye s ığdırdığı il
mi yayınlariyle islamoloji sahas ında yer tutmu ş bu âlimi türk ara ştırı-
cdara tan ıtmaya çalışarak, onun, islam kültürüne yapt ığı hizmetleri do-
layısıyle, hayırla yadma vesile olmak istiyoruz.

0 yorum :

Yorum Gönder