Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

>>İsmail Ezherli-Arapça Gramer DilbilgisiKitap Hakkında:ğında tabii olarak öğrenir. Okulda da okuma-yazm.as ım görür ve milletine daha faydalı bir kimse olarak yeti şir.

Milletler ailelerden meydana geldi ği gibi, beşer cemiyetini de milletler meydana -getirin. Bu milletler aralar ındaki münasebetleri konu şma
ve yazı ile temin ederler. 0 halde çe şitli milletlerin dillerini ö ğrenmek

ihtiyacı da vardır.

Dinimizin esası nran Kur'an- ı Kerim Arap Dili üzere inzal buyu-
rulmuş, Hadis-i Şerifler de aynı dille varid olmuş bulunduğundan bil-

hassa ,din adamlarımızm dinin temellerini asıl kaynağından alabilme-
leri için Arapçayı layıluyle öğrenmeleri laz ımdır.

En kısa yoldan gayeye ula şmak için Arap çamn anahtar ı olan

alfabesi ile kısaca en lüzumlu fil çekimleri ve baplar ım, tatbikath ola-
rak, göstermek üzere tertiplenmi ş olan "Arap Anahtar ı" adlı
bu eserin bazı dersleri sonuna kelimelerin okunu ş ve kullamhş tarzını
gösterir bir takım cümleler de yazılmıştır.

0 yorum :

Yorum Gönder