Hoşgeldiniz.Sitemiz bu tarihten itibaren yeniden güncelleniyor.İlginiz için teşekkür ederiz.
Google'dabu sitede

6-islam-ilmihali-Taharet-Nedir?

search,arama motorları,arapça dersleri,arapça seti indir,ilahiyat arapça,arapça pdf


TAHARET NE İLE YAPILIR

SU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
KUYULARIN TEMİZLENMESİ
ARTIKLARIN HÜKMÜ
ARTIKLARIN ÇEŞİTLEKİ:

Taharet, kendisi temiz ve temizleyici özelliği olan bir su ile yapılır. Yağmur suyu ve havuz suları gibi sular zamanla değişikliğe uğrasa bile temiz sayılır.

Allahu Teâlâ Kuranı Kerimde şöyle buyuruyor:

"Gökten temiz bir su indirdik." (Furkan:48)

Deniz suları da temizleyicidir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Deniz suyu temizdir ve ölüsü helâldir."(Ebu Davud, Tirmizi,Nesei, İbni Mace, Ahmed)

Tirmizi, İbni Huzeyme ve İbni Hibban bu hadis için sahih, dediler.
SU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
1 - Bir suyun rengi,; kokusu veya tadı temiz biirşey tarafından değişirse bu su temiz sayılır. Yalnız bu suyun su olma vasfını kaybetmemiş olması gerekir. Misâl:

Zaferan, mürekkeb, çiçek özü gibi bir madde suya karışırsa, karışan miktar sudan daha fazla değilse su temiz sayılır. Onunla taharet yapılır. Suya karışan bu vasıftaki temiz tnaddeler sudan daha fazla olursa bu su temizdir, fakat onunla taharet yapılmaz.

2- Suyun içine karışan temiz bir madde, örneğin;ıhlamur, su ile kaynatılırsa su temizdir, fakat temizleyici değildir. Bununla temizlik yapılmaz, abdest alınmaz.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Bir suya necaset bulaşıp suyun tadını veya rengini veya kokusunu değiştirmedikçe onunla taharet yapılır."

(İbni Mace, Dare Kutni, Beyhaki) Bu hadis mürsel ve zayıf

3- Durgun suyun içine bir necaset düşerse o su ile taharet yapılmaz.

"Sizden biriniz durgun suya bevlettikten sonra bu su ile gusletmesin."

(Buhari, Müslimf Ebu Davud, Tirmizi)

Durgun su az miktarda ise bulaşan necaset ile tadı veya rengi veya kokusu değişmese de onunla taharet yapılmaz, necistir. Büyük bir durgun suda ise onunla taharet yapılır. Bu durgun suyun büyüklüğünü kontrol etmek için; elle veya taş atarak meyadana gelen hareket karşı tarafa iletilmezse bu su çoktur, onunla taharet yapılır.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Deniz suyu temizdir ve ölüsü helâldir."

(Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace, Ahmed)Tirmizi, İbni Huzeyme ve İbni Hibban bu hadis için sahih dediler.

4 - Akar suya düşen necaset, suyun rengini, kokusunu veya tadını değiştirmezse bu su ile taharet yapılır.

5 - Suda yaşayan balık, kurbağa gibi hayvanlardan biri suyun içinde ölürse bu su ile taharet yapılır, temizdir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Deniz suyu temizdir ve ölüsü helaldir."

(Ebu Davud, tirmizi, Nesei, İbni Mace, Ahmed)Tirmizi, İbni Huzeyme ve İbni Hibban bu hadis için sahih dediler.

6- İçinden kanı akmayan karasinek, sivrisinek,pire gibi hayvanların suda ölmesiyle su necis olmaz,bu su ile taharet yapılır.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Sizden birinizin kabına sinek düşerse onu kabın içine batırın sonra çıkarıp atın."

(Buhari,Müslim)

"Ey Selman! Her yiyecek ve içecek içine kanı bulunmayan hayvan düşüp ölürse yenmesi, içilmesi ve ondan abdest alınması helâldir."

(Dara Kutni, Beyhaki) Zayıf senedle

7- Kendisiyle bir kere taharet yapılmış bir su ile ikinci defa taharet yapılmaz.

"Rasuiullah (s.a.s) gusülden artan su ile tekrar taharet yapılmasını yasakladı."

(Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace)Bu hadis hasendir.

8- Ölünün derisi dibağ yapılarak temiz olur. insan ve domuz bunun dışındadır. Domuz hariç hayvanın kemiği, kılı tahirdir (temizdir). İnsanın kılı ve kemiği temizdir.

Rasuiullah (s.a.s) buyurduki: "Deri dibağ edilirse temiz olur."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbni Mace)


KUYULARIN TEMİZLENMESİ
1- Kuyuya bir pislik düşer ve sonra çıkartılıp suyu tamamen boşaltılırsa o kuyu tamamen temizlenmiş olur.

(Bu, selefin icmaiyle sabittir)

2- Çöl kuyularına deve, koyun, keçi, at ve sığır pisliği düşer ve bakan kimse tarafından bunlar çok görülmezse kuyuyu kirletmezler. Güvercin ve serçe pislikleri kuyu suyunu bozmazlar.

İbni Ömer (r.a)dan:

Biri, Rasuiullah (s.a.s)e ehli ve vahşi hayvanların pisliğine maruz bulunan açık ve geniş arazideki suyun temiz olup olmadığı hakkında sordu.

Rasuiullah (s.a.s) de: - "Su, iki külle (yaklaşık 500 Bağdad rıtlı ) olursa pislenmez" buyurdu.

(Ahmed, Ebu Davud, İbni Mace, Nesei, Tirmizi) İbni Huzeyme, İbni Hıbban, Dare Kutni ve Hakim bu hadis için sahih dediler.

3- Serçe, fare ve bunlara benzer hayvanlar kuyuya düşüp ölürlerse (şişmemiş ve dağılmamış olmak şartıyla) kuyudan 20 kovadan-30 kovaya kadar su çıkartılınca kuyu temizlenmiş olur.

(Enes (r.a)nün rivayetine göre 20 kova, Nehai (r.a) nün rivayetine göre 20 veya 30 kova su çıkartmak gerekir. Buna göre 20 kova vacip, 30 kova ise müstehabtır.

(El-Mebsut)

4- Güvercin, tavuk vb. kuyuya düşüp ölürse 40 kovadan 60 kovaya kadar su çıkartılır.

(Ebu Said el-Hudrinin rivayetine göredir.) (Ebu Davud)

5 - İnsan, koyun ve köpek gibi canlılar kuyuya düşüp ölürlerse kuyu tamamen boşaltılır. Kuyuya düşen bir hayvan şişer veya dağılırsa, o kuyunun da bütün suyu boşaltılır. (Zemzem kuyusuna bir zenci düşüp öldüğü zaman İbni Abbas (r.a) ve İbni Zübeyr (r.a) bütün suyun çıkartılıp boşaltılmasına fetva verdiler. )

(Dare Kutni, Beyhaki Sahih senedle rivayet ettiler)

6-Her kuyu hakkında kendi kovası geçerlidir. Bir uyunun bütün suyunu boşaltmak mümkün olmazsa ondan kiyüz kovadan üçyüz kovaya kadar su çıkartılır.

(El-Mebsut)


ARTIKLARIN HÜKMÜ

ARTIKLARIN ÇEŞİTLEKİ:1-Temiz ve Temizleyici Olan Artıklar: Bunlar; Ağızları temiz olan bütün insanlar, deve, sığır, koyun gibi eti yenen hayvanların ve atların artıklarıdır. (Ağızları temiz olmayanların artıkları ise temiz değildir.)

Rasuiullah (s.a.s) su içtikten sonra sağında bulunan bir arabiye artığını verdi. Sonra arabinin artığını Ebu Bekire verdi.

(Buhari)

İmran b. Hısindan: "Rasuiullah ve sahabileri müşrik bir kadının artık suyundan abdest aldılar."

(Buhari, Müslim)

Amr b. Hârice (r.a)den: "Rasuiullah (s.a.s) devesinin üzerinde hutbe irad etti. Ben ise devenin boynunun altında idim. Deve, geviş getirip yutarken onun salyası iki omuzumun arasına akmakta idi."

(Ahmed, Tirmizi, Nesei, İbni Mace)Tirmizi bu hadis için Hasen, Sahih dedi.

2 - Temiz, Fakat Kullanılması Mekruh Olan Artıklar: Bunlar da; kedi, serbest gezen tavuk, evlerde yerleşen hayvanlar (yılan, akrep, fare gibi) ve yırtıcı kuşların artıkları olan sulardır.

Kebşe bt. Kâb (r.a)nın şöyle dediği rivayet edildi:-"Ebu Katadegeldi. Abdest alması için bir kaba su koydum. Bir de kedi gelip aynı kaptan su içiverince Ebu Katade kalan suyu da içmesi için kabı kedinin önüne uzattı. Ve benim kendisine baktığımı görünce:

"Şaşırıyormusun? Ey kardeşimizin kızı!" dedi. Ben

"Evet" deyince, devam etti ve: "Rasuiullah (s.a.s) şöyle buyurdu" dedi:

" Kedi pis değildir, etrafınızda dolaşanlardan biridir."

(Tirmizi, Ebu Davud, Nesei, İbni Mace, Ahmed)

Tirmizi, İbni Huzeyme, İbni Hıbban, Hakim ve Mâlik bu hadis için sahih dediler.

Ebu Hureyre (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Köpek bir kabı yaladığı zaman birincisi toprakla olmak üzere yedi defa yıkanır. Kedi bir kabı yalarsa bir defa suyla yıkanır."

(Tirmizi)Tirmizi bu hadis için Hasen Sahih dedi.

3- Şüpheli Olan Artıklar: Eşek ve katırın artığı olan sulardır. Temiz su bulunmazsa bu su ile abdest alınır. Ve ayrıca tedbir olarak teyemmüm edilir.

4- Pis Olan Artıklar: Domuz, köpek ve yırtıcı hayvanların artığı olan sular.

Ebu Hureyre (r.a)den Rasulullah (s.a.s)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Köpek sizden birinizin kabına dilini daldırdı mı kabın suyunu döksün. Sonra da kabı yedi defa yıkasın."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

Domuz necis olduğu için salyaları da necistir. Yırtıcı hayvanlar ise eti yenmediği için artıkları da, salyası da pistir.

0 yorum :

Yorum Gönder